Tuesday, September 29, 2015

More Metolius Oil Stick /for November Show 2016

Metolius VIII
18 x 10.50 inches on cotton rag


                                                                    Metolius VII
                                                                      Oil stick, etc
                                                         10.75 x 7.25 inches on cotton rag